3:22 am - Wednesday January 24, 2018

Archive: สัตว์เลี้ยง Subscribe to สัตว์เลี้ยง

ฝึกกระต่ายให้ทำตามคำสั่งต้องทำอย่างไร

อย่างแรกที่เราจะฝึกให้กระต่ายของเราทำโน่นทำนี่ตามใจ ก็คงต้องเริ่มจากการให้กระต่ายจำชื่อตัวเองก่อน...
Power By http://www.seosolution1st.com